“ I am a Thai graphic Designer ”


กราฟิกดีไซน์คืออะไร?

ในส่วนนี้เปิดขึ้นมาเชิญชวนให้นักออกแบบกราฟิกทุกท่านร่วมแสดงความคิดเห็น
ในหัวข้อ “กราฟิกดีไซน์ คืออะไร?” หรือ “นักออกแบบกราฟิกคือใคร?”

ปัจจุบันมีนักออกแบบกราฟิกมากมายในสังคม กระจายอยู่ในองค์กร กลุ่ม สถาบัน
หรือทำงานตามลำพัง รวมไปถึงทัศนคติทางการออกแบบ รูปแบบการทำงาน สื่อที่ใช้
ล้วนแล้วแต่มีความหลากหลายอย่างมาก ซึ่งเป็นสิ่งที่ทางโครงการสนใจที่จะรวบรวม
มุมมองหรือนิยาม (ที่มีเสรีภาพและปราศจากการตัดสินคุณภาพ)
จากคำถามกว้างๆ เพื่อเป็นการรวบรวมและสะท้อนให้เห็นความหลากหลายนั้น
อันจะก่อให้เกิดการร่วมกันมองเห็นภาพรวมของวิชาชีพนี้ได้ชัดเจนขึ้น

หวังว่าคงจะได้รับความร่วมมือในการแสดงความคิดเห็นจากทุกท่านนะครับ
และใคร่ขอขอบคุณและขอแสดงความเคารพในความคิดเห็นของทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้

หมายเหตุ : ท่านสามารถลงชื่อในการแสดงความคิดห็นหรือไม่ก็ได้
แต่อยากให้ลงสถานภาพทางวิชาชีพที่คิดว่าเป็นประโยชน์ต่อการรวบรวม
เช่น ตำแหน่งหรือลักษณะงาน /  เป็นนักศึกษาชั้นปีใด ภาควิชาใด เป็นต้น

Advertisements

121 Comments so far
Leave a comment

What is graphic design? from AIGA Career Guide
(http://www.aiga.org/content.cfm/guide-whatisgraphicdesign)

Graphic design is a creative process that combines art and technology
to communicate ideas. The designer works with a variety of communication
tools in order to convey a message from a client to a particular audience.
The main tools are image and typography.

กราฟิกดีไซน์คือกระบวนการสร้างสรรค์อันเกิดจากการผสมผสานศิลปะและเทคโนโลยี
เพื่อใช้ในการสื่อสารความคิดออกไป (ในที่นี้น่าจะรวมถึงข้อมูล ข่าวสาร ความคิด
ทัศนคติ และความรู้สึก / ผู้แปล)

นักออกแบบกราฟิกจะทำงานด้วยเครื่องมือในการสื่อสารที่หลากหลายเพื่อนำเสนอสาร
จากลูกค้าไปยังผู้รับสารที่เฉพาะเจาะจง
เครื่องมือหรือองค์ประกอบหลักๆ ก็คือการใช้ภาพและตัวอักษร

Comment by thaigraphicdesigner

กราฟฟิค ดีไซน์ ครอบคลุมหลายอาชีพ โดยอาชีพหลักๆ ได้แก่ graphic designer, art director, creative director เป็นต้น นักออกแบบจะต้องใช้จินตนาการ ฝีมือเฉพาะทาง และเทคโนโลยี เพื่อช่วยในการออกแบบและสามารถสื่อสารกับลูกค้าได้อย่างเข้าใจและง่ายยิ่งขึ้น

Comment by พี

เป็นการนําเอาข้อมูลมาสื่อสารในรูปแบบที่น่าสนใจ ไม่น่าเบื่อ เป็นการยกระดับการสื่อสาร หรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบการสื่อสารไปตามภาษาของนักออกแบบแต่ละคน ทําให้เกิดภาษาใหม่ๆที่น่าสนใจ ผู้รับสารไม่เกิดความรู้สึกถูกยัดเยียดข้อมูลให้
ปล.อยากให้เข้ามาโพสกันเยอะๆนะครับ อยากจะอ่านความคิดเห็นของนักออกแบบท่านอื่น 🙂

Comment by Chatnarong Jingsuphatada

เป็นการสื่อสารผ่านสื่อต่างๆ โดยใช้ส่วนประกอบทั้งหลายมาผสมผสานกัน เพื่อส่งข้อมูลที่ต้องการไปถึงผู้รับสารผ่านกระบวนการทางการมองเห็นเป็นหลัก รวมถึงประสาทการรับรู้อื่นๆ(เสียง, สัมผัส, กลิ่น เป็นต้น)

Comment by Siam

กราฟิกดีไซน์ คือ ก้อนเล็กๆฝอยๆกระจายอยู่ในอากาศครอบคลุมทั่วประเทศไทย ลักษณะของมวลสารยังดูคลุมเคลือ ไม่มีใครรังเกียจที่จะสูดหรือเผลอที่จะหายใจเข้าไป
ฟอดใหญ่บ้าง เล็กบ้าง แต่ส่วนมากยังไม่รู้ว่ามันมีไว้สูดเพื่ออะไร เพราะน้อยคนนักจะสังเกตเห็น 🙂

Comment by :)

เป็นการสื่อสารข้อมูลต่างๆ ผ่านกระบวนการจัดสรรทางความคิดและความงาม อย่างมีระบบ โดยจะถูกนำเสนอผ่านสื่อที่เหมาะสมกับเนื้อหา ส่งผ่านไปยังผู้รับสาร

Comment by Pariwat

คือการจัดการ-ปรับปรุงให้ประโยชน์ใช้สอยมาอาศัยอยู่กับความงามได้เหมาะสม อาจนำของเก่าที่มีอยู่แล้วมาพัฒนาต่อ หรือสร้างสรรค์ผลงานขึ้นใหม่

Comment by si.

werPrC ymolzliuqpbg, [url=http://acocemcxwdfc.com/]acocemcxwdfc[/url], [link=http://jcwkyhxcrfjx.com/]jcwkyhxcrfjx[/link], http://bbcegedqccws.com/

Comment by hvpysajq

คือการแสดงออกผ่านสื่อต่างๆ ที่ต้องทำโดยผ่านกระบวนการคิดและการวางแผนไว้ก่อนล่วงหน้า รวมไปถึงชิ้นงานที่สร้างขึ้นจะต้องยังคงไว้ซึ่งความมีสุนทรียภาพ พร้อมกับสามารถอธิบายแนวคิดของชิ้นงานได้

Comment by ooooo

กราฟฟิกดีไซน์ คือ การออกแบบสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับภาพ ตัวอักษร สัญลักษณ์ต่างๆ โดยลดทอนความเป็นจริงลงให้สื่อสารต่อกลุ่มเป้าหมายง่ายและเข้าใจเร็วที่สุดผ่านทางการมองเห็นด้วยสายตา ในรูปแบบทั้ง ภาพถ่าย ,งาน2 มิติ และ3 มิติ ที่ถูกสร้างด้วยโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์

Comment by tennoy

นักออกแบบกราฟิกคือ ผู้มีส่วนรวมในการผลักดัน วัฒนธรรม สังคม รัฐ และเศรษฐกิจ ไปในทางที่ดีขึ้น

Comment by kahow

คือแมวลูกผสมที่คนเอาไปปล่อยใต้ถุนวัด จะมีคนนึกถึงก็ต่อเมื่อมันห า ย ไ ป

Comment by '--'

เป็นอาชีพสร้างรายได้

Comment by ไข่ลิง

คืออาชีพที่ถูกดดันจาก เจ้านาย หัวหน้า ลูกค้า เออี เซลล์ โปรเจ๊ก ฯลฯ
ไม่มีอิสระไดๆทั่งสิ้น ต้องทำตามความต้องการของคนอื่น ณ จุดหนึ่ง คนเหล่านี้จะหายไป……ไปเป็นคนที่กดดันคลื่นลูกหลังที่ตามมา 555555+

Comment by yo

การออกแบบสิ่งที่คน “อ่าน”

คำว่า “อ่าน” ในที่นี้ไม่ได้จำกัดว่าสื่อจะต้องเป็นตัวอักษรเท่านั้น อาจจะเป็นภาษาภาพ, สัญลักษณ์ หรือสิ่งใดก็ตามที่ถูกผู้รับสารมองเห็นแล้วตีความ

เมื่อใดก็ตามที่มีความพยายามจะปรับปรุงวิธีการสื่อสารด้วยสิ่งที่มองเห็นให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เมื่อนั้นคือการเริ่มกิจกรรมรูปแบบหนึ่งของการออกแบบกราฟิก

Comment by Wee Viraporn

กราฟิกดีไซน์ คือ การส่งสาร ไปยัง ผู้รับสาร ผ่านการมอง…

Comment by kunarak W.

กราฟฟิคดีไซน์ ในความหมายของผมคือการสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบ
ที่เป็นเชิงศิลปะไม่ว่าจะเป็นงานในด้าน ครีเอท สิ่งพิมพ์ คาร์แรคเตอร์ดีไซน์
เป็นต้นซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นความหมายในความคิดของตัวกระผมเองครับ

Comment by king2526

ช่วยกรุณาบอกต่อว่า “กราฟิก” ต้องเขียนแบบนี้เท่านั้นถึงจะถูกตามราชบัณฑิตยสถาน
เพื่อคนรุ่นหลังจะได้ใช้อย่างไม่ต้องหันมาถามกันว่าตกลงมันเขียนยังไงเนี่ย

Comment by ิbaul

…คือลูกปลาแคระ ที่ว่ายวนอยู่ในอ่าวไทยมาหลายสิบปี แต่ไม่ยักโตสักที 🙂

Comment by . . .

ขอโทษด้วยละกันนะครับที่เขียนผิดขอบคุณมากๆๆๆเลยครับที่บอก

Comment by king2526

GraphicDesigner คือตัวคุณ ตัวคุณ ตัวคุณ และตัวคุณ

Comment by pick

คืออะไรที่เห็นแล้ว โหวววววววววววววววว

Comment by rathachanok wattanasiri

(อาชีพรับจ้างอาชีพหนึ่ง)

Comment by +_+

เป็นแล้วเลิกยากไหม
อยากเลิกเป็นรักษาที่ไหน
อาการแบบนี้ติดเชื้อมาจากที่ใด
บางคนไม่ได้เป็นแต่มีบางคนบอกว่าเป็น
อาการมีหลากหลายแบบ เชื้อบางตัวไม่แสดงอาการ
จะรักษาให้หายขาดหรืออยากติดเชื้อนี้ต่อไปใช้การตัดสินใจของท่านดำเนินการต่อไป

Comment by kara yarafud

เป็นการสื่อสารอีกรูปแบบหนึ่งของมนุษย์ที่ไม่ต้องพูดออกมา

Comment by tong

การสื่อสารความคิดผ่านสิ่งที่มองเห็นได้ด้วยตา

Comment by k!tchen

คือ ” กรรมกรคอมพิวเตอร์ ” นี่เอง 555

Comment by K

กราฟิก คือ กึ๋น เสียง รู้สึกได้

Comment by LOvETh!Rd

คือ การกระทำที่ผิดแปลก แต่สนับสนุนไปในทางที่เหมาะสม

Comment by Nook x-speed

cdGus7 fbshtuaoztme, [url=http://jxtjuijgzncf.com/]jxtjuijgzncf[/url], [link=http://lolnftxxwsub.com/]lolnftxxwsub[/link], http://utoaxrfqyxrz.com/

Comment by bxsjkzqy

ผลิตภัณฑ์ทางศิลปะ แบบใหม่
ที่มีส่วนผสมของ ทุนนิยม แฟชั่น ศิลปะ แนวทาง ลัทธิ ของตนเอง
อย่างชัดเจน

วัฒนธรรมที่ยึดถือ เป็นทั้งแบบที่หยิบยกบูชา
ตามแต่บุคคลนิยม ความพึงพอใจส่วนตัว
บ้างก็ยึดติด กับอัตลักษณ์ของศาสดาองค์ก่อนๆ
บ้างเปลี่ยนแปลงตัวเอง ตามกระแสบริโภคของช่วงเวลานั้นๆ
แต่ก็ยังคงความเป็นศิลปิน เช่นเดียวกันกับศิลปินยุคดั้งเดิม
คือ ไม่แยแส ไม่ใส่ใจว่าใครจะมีมุมมองเช่นไร

ซึ่งแขนงงานกราฟิกในปัจจุบัน จะต่างจากงานศิลป์ยุคเก่า
มีทั้งการนำเอาความล้าสมัย-ร่วมสมัย-นำสมัย
มาผสมผสานกันลงในผลงาน ให้ได้แนวคิดสดใหม่อยู่เสมอ
โดยใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการทำงาน

Comment by Wanitpon99

คือ กลุ่มคนทำงานที่เงินเดือนน้อยกว่าความเป็นจริง เงินเดือนให้ต่ำเกินความสามารถที่มี (start บางที่แค่ 8000 กราฟฟิกนะไม่ได้ยกน้ำแข็งทำไม่ได้กันทุกคนหรอกกดเงินกันจัง) การแข่งขันสูงมาก และต้องบี้กันให้ตายเวลาไปรับงาน
สายตาเสีย ทำงานดึกดื่น แฟนบ่นไม่มีเวลาให้ แต่ทั้งนี้และทั้งนั้นเราน่าจะควรมีใบวิชาชีพกันได้แล้วนะครับ ฮือๆ

Comment by nithinium

คือ การแก้ปัญหา (ด้วยการสร้างปัญหาให้ตัวเอง =”=)

Comment by tangness

ที่แน่ๆ ไม่ใช่พวกที่ทำ Illustrator, Photoshop และแต่งตัวเก่ง แค่นั้น (มันอยู่ที่ประสบการณ์, การแก้ปัญหา…Skill อย่างเดียวมันไม่ใช่เว้ยเฮ้ย)

Comment by ByrdBerger

การออกแบบกราฟิก คือ การสื่อสารหรือการสื่อความหมายให้ทุกคนเข้าใจไปในการเดียวกัน โดยใช้ จุด เส้น สี ภาพและตัวอักษร เป็นตัวนำเสนอสื่อสารแทนคำพูด
(รำเปล่า5+5+55++5)

Comment by PGD 13

ก่อนอื่นผมไม่ได้เรียนมาทางนี้เลยแต่เอาตามความคิดเห็นผมนะ(แบบมั่วๆ)555. มันเป็นหลักการที่ผมใช้ในการทำงานเพราะผมต้องเตรียมPresentationเยอะมาก ผมว่ามันคือการสื่อสารโดยผ่านสื่อที่มองเห็นได้เป็นตัวช่วย(และผมก็มักจะคิดเป็นภาพเพื่อเข้าใจเรื่องตรรกะด้วย) และผมว่ามันช่วยจริงๆ โดยเฉพาะเวลาเรามีข้อมูลที่มาจากการวิเคราะห์แล้ว เราจะทำอย่างไรให้ทางผู้บริหารเข้าใจและเห็นด้วยกับสิ่งที่เราต้องการบอกในระยะเวลาอันจำกัด ที่สำคัญเราต้องเข้าใจผู้รับสารก่อนว่าคือใคร ไม่ใช่ว่าเอาอารมณ์ศิลปินแล้วยึดแนวของตัวเองอย่างเดียว คือ graphic design มันใช่ fine art หน่ะ(อาจจะไม่ถูก Theory มั๊ง) 5555 ขำๆนะ

สรุป การสื่อสารโดยการรับสารทางตา

Comment by KongPastime

graphic design หน้าจะเป็นการออกแบบโดยใช้..อารมณ์ จินตนาการ..โดยดึงจุดหลักที่ลูกค้าต้องการ แปลงออกมาเป็นภาพ..รูป..
หรือสัญลักษณ์..ที่จะสามารถตีความหมายอย่างชัดเจน..โดยมุ่งเน้น..ความสวยงาม..ตรงใจ..จำง่าย..และสะดุดตา..สรุปคือ..
ทำไงก็ได้..ให้ถูกใจลูกค้า..และโดนใจผู้อื่น..

Comment by BUSARIN

กราฟฟิกคือ งาน..จะหนักจะเบาถ้ารักมัน..จงทำสิ่งที่รักสะมันงันจะเสียชาตืเกิด..

Comment by 305STOP

กราฟฟิกดีไซน์ คือ การทำให้สิ่งธรรมดา ๆ กลายเป็นความน่ารื่นรมย์ ~

Comment by THE ABSOLUTE

กราฟิกดีไซน์ คืองานศิลปะที่สร้างสันติภาพ ความสมดุล สมส่วน อื่นๆที่ดีๆให้กับมนุษยชาติได้เข้าใจง่ายขึ้น

Comment by d and D

กราฟฟิก ดีไซน์ คือ การออกแบบสิ่งที่เป็น Realistic และ Unrealistic ให้มีความกลมกลืนกัน โดยไม่มีข้อจำกัดในความแตกต่าง

Comment by bAlliSmzkY

คือสิ่งที่เราอยากบอกให้คนอื่นๆ รับรู้ในสิ่งที่เรากำลังจะบอกในแนวทางของเรา และในแนวทางที่คนอื่นต้องการให้เราบอกต่อ

Comment by YoYo

การเลือก วาง, สร้าง, หรือลบ ตำแหน่งสิ่งต่างๆ ให้อยู่ในขอบเขตที่ต้องการ ด้วยปัจจัยแวดล้อม

Comment by tan

ผมรู้แต่ว่า ผมทำงานได้ตังใช้งานแรก ก็มาจากการออกแบบลวดลายบนกล่อง ตาม มาตราฐาน ที่ เขากำหนดมา อย่างทุลักทุเล

หัดใช้เคื่องไม้เครื่องมือ เพื่อจะทำ อาร์ทเวอร์ค อย่างสนุกสนาน

ย่อตัวหนัง สือ คำนวนสัดส่วน จนเวียนหัว

นั่งดูผลงานที่ พิมพ์ออก มา ตรวจสอบ พร้อม ชื่นชม มัน

ตอน นี้ ผมก็ใช้ความรู้ ที่ เคย ใช้ มัน หา ตัง อีก รอบ

Comment by พุทธิ จันทร์ปีติ

กราฟิกคือการคลี่คลายชีวิตที่ยุ่งยากให้ง่ายที่สุด ทั้งในแง่การสื่อสาร การมองสิ่งที่อยู่รอบ ๆ ตัว มันคงไม่ได้จบที่ความสวยงาม แต่ความเหมาะสมต่างหากคือกราฟิก ดีไซน์

Comment by mr. pure

กราฟฟิคดีไซน์ คือ กระบวนการการนำสิ่งต่างๆ มาหล่อหลอม ทำให้สื่อถึงที่ต้องการนำเสนอ โดยไม่จำเป็นต้องแสดงออกมาทางการแต่งตัวแบบอาร์ตๆ การทำผมเผ้าให้เซอร์ แต่ทำอย่างไรก็ได้ให้สิ่งที่ลูกค้าต้องการ โดยกระบวนการความเข้าใจ+ความเป็นไปได้ของการออกแบบในสิ่งนั้นๆ เป็นสิ่งที่จับต้องได้ด้วยนะ (แต่บางครั้งก็ขัดกับความเป็นจริง เหมือนที่ทำอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งกว่าเราจะคิดงานมาชิ้นหนึ่งได้ แต่ถูกมองว่าเรามีสมองแค่นี้เหรอ หรือว่าทำได้แค่นี้เหรอ ทั้งๆ ที่เราทำได้มากว่านี้ แต่ถูกจำกัดแค่คำว่า ทำตามดัมมี่เท่านั้นนะ)เงินเดือนก็น้อยกว่าคนอื่นๆ ที่ทำได้น้อยกว่าเราอีก ไม่เข้าใจ???????????งง ตอนนี้ก็ทำงานจัดหน้าหนังสือต่างๆ ออกแบบโลโก้ อาร์ตโฆษณาตามหน้าหน้งสือพิมพ์ ซึ่งไม่ตรงกับที่เรียนมาเลยแต่ด้วยอะไรก็ไม่รู้ ดันต้องมาทำแบบนี้ แต่ก็สามารถผสมสานการออกแบบให้ผสมผสานออกมาเป็นความจริงภายใต้หลักการที่เป็นจริง ไม่ใช่มีแต่ฝันแต่ไม่สามารถผลิตออกมาให้เป็นชิ้นงาน ซึ่งตำแหน่งงานตอนนี้ก็คือ ตำแหน่งเลย์เอาท์ คอมกราฟฟิคฯ รับงานพิมพ์ต่างๆ ทุกชนิด ที่ขวางหน้า และที่เป็นเงิน

Comment by kanphitcha salab

กราฟฟิค ดีไซน์ คือการผลิตความคิดโดยผ่านการคัดกรองแล้ว ให้ออกมาเป็นรูปแบบที่ผู้อื่นสัมผัสได้ชัดเจนด้วยสายตา เพื่อสื่อสารให้เข้าใจได้ในทิศทางเดียวกัน ไม่ซับซ้อน จดจำง่าย แต่แฝงไว้ด้วยแนวคิดที่ล้ำลึกแปลกใหม่ อาจเพื่อจุดประสงค์ทางการค้า การนำเสนอแนวคิด ความสวยงาม หรือเพื่อ Image ขององค์กร

Comment by q0__op

สด – ง่าย – เกี่ยว – ทึ่ง

ทุกคำล้วนเกี่ยวข้องกับงานด้านสื่อสาร และทุกคำล้วนมีความหมายของมันเอง

Graphic Design อาจไม่จำเป็นต้องใช้คอมเลย หากสามารถผลิตงานได้เองด้วยมือ แอร์บรัช หรือวิธีอื่นๆ เพียงแต่คอมคือสิ่งที่สะดวกที่สุดที่จะช่วยให้งานเสร็จง่ายขึ้นเท่านั้นเอง

แต่จุดสำคัญและจุดเริ่มต้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าต้องมีคอม Spec สูง หรือการใช้โปรแกรมให้เป็นทุกชนิด มันอยู่ที่ “แนวความคิด” ที่จะสร้างสรรค์งานให้ออกมาตอบโจทย์มากกว่า ทำอย่างไรให้งานตอบได้ตรงประเด็น ไม่ซับซ้อนวุ่นวายจนต้องกลับไปนอนคิดเป็นการบ้าน หลังจากนั้นทุกอย่างจะตามมา

ในขณะเดียวกันต้องคงความสดและแปลกใหม่อยู่เสมอซึ่งงานประเภทนี้ผมยกให้คุณ “ต่อ-ธนญชัย ศรศรีวิชัย” เป็นเบอร์ 1 เลยครับ แม้เขาจะไม่ได้เป็นกราฟฟิกแบบเราๆ แต่แนวคิดของเขาเรานำมาประยุกต์ใช้ได้ไม่น้อย…

Comment by q^__^p

มาหาแฟน .. ไม่มี ถ้ามีจะอยู่ ที่ตัว N
แต่อาจจะได้กิ๊กที่นี่ หน้าใสทุกคนเลย
ผมชอบผู้ชาย

Comment by cv

เป็นสิ่งที่ทรงคุณค่ามากๆ รับใช้สังคมในทุกระดับ กว่าจะได้งานสักชิ้นต้องคัดกรองต้องเลือกแล้วเลือกอีก แต่ราคามันถูกจัง พูดแล้วก็ช้ำ

Comment by TG

เพิ่งจะรู้ว่าว่าอาชีพที่ทำอยู่ทุกวันๆนี้มีคุณค่ามากมาย(กว่าที่คิด)ขนาดนี้ มีกำลังใจทำงานขึ้นเยอะค่ะ..ขอบคุณขอบคุณ
“กราฟิคดีไซน์ คือ งานที่เรารักค่ะ”

Comment by mayday

คือบางสิ่งที่ทำด้วยใจ ไม่ใช่ แฟชั่น โดดเด่น ชัดเจน แสดงถึงการมีอยู่ของตัวตน…

Comment by เจฟ

“จินตนาการ ความรู้สึก การถ่ายทอด”

Comment by Sarawooth sanchang

คือ ศิลปะในชีวิตประจำวัน……………แตกต่างกันตามความพึ่งพอใจ

Comment by teen street spirit

Graphic Design คือ การออกแบบอะไรสักอย่างเพื่อที่จะสื่อสิ่งนั้นให้ผู้อื่นเข้าใจถึงสิ่งนั้นๆ (มีใครเข้าใจกับผมหรือป่าวเนี่ย)

Comment by Tete'

กราฟิค คือ ศิลป์อันไร้สาระเพ้อเจ้อไปเรื่อยๆแต่ไม่มั่ว
แต่สวยเรา ชอบเรา แล้วก็มีคน มาชอบเหมือนเรา

กราฟฟิค
สร้างโลกสวยด้วยมือเรา

Comment by mede me

กราฟฟิคดีไซน์ คือ แรงานนักออกแบบราคาถูกๆของนายทุน

Comment by สอน

กราฟฟิคดีไซน์ คือ ช่างศิลป์ที่ใช้คอมพิวเตอร์ทำงาน

Comment by สอน

คืออะไรที่เห็นแล้ว อยากให้มีตัวเองไปอยู่ในนั้น แต่ว่า ทำไม่เป็นอะคะ

Comment by cloudless

Graphic Design is “your answer”
or “marketing solution”

[^_____-]b

Comment by ilingsone

กราฟิคดีไซน์ คือ เส้น สาย ลาย สื่อ = ศิลป

Comment by ฏ๋อญ

กราฟิคดีไซน์ คือ การใช้ชีวิตที่ไม่ติดอยู่กับกรอบ

Comment by Grap hi sea

กราฟิกดีไซน์ คือ การออกแบบกราฟิก โดยกราฟิกนั้นเกิดจากการสร้างภาพด้วยตรรกะทางคอมพิวเตอร์ทำให้ได้มาซึ่งรูปทรง สี ประกอบกันเป็นภาพต่างๆ ซึ่งหากปล่อยให้กราฟิกถูกสร้างขึ้นอย่างไร้ความงามก็ไม่ต่างอะไรกับภาพถ่ายที่ไร้ซึ่งจิตวิญญาณ ไ้ร้เสน่ห์ที่น่าชม ฉะนั้นจึงเกิดเป็นกราฟิกดีไซน์ที่นำรูปทรงต่างๆ มาร้อยเรียงถักทอเป็นภาพอย่างมีสุทรียภาพ มีการจัดองค์ประกอบให้เหมาะสม มีชีวิต มีความงาม มีความหมายต่อผู้คนที่ได้สัมผัส

Comment by toffee

กราฟิกดีไซน์ คือ อาชีพที่ผมรัก..

Comment by t.n.t

กราฟฟิกดีไซน์คือกระบวนการความคิดสร้างสรรค์ด้วยเทคโนโลยีสั่งงานโดยหัวใจ

Comment by kob

คือ ผู้ส่งสาร ถ่ายทอดเรื่องราว โดยปรุ่งแต่งให้สารเหล่านั้น ดูน่าสนใจและเข้าใจง่ายขึ้น ไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตาม

Comment by some graphic designer

Graphic Design คือ คนนำแผ่นทองเดินไปปิดที่หลังพระ

Comment by Nampueng PKL

สิ่งที่คนหลายคนอาจไม่รู้ถึงภายใต้ความคิดที่อาจเรียกได้ได้ว่าแปลกประหลาดที่คาดไม่ถึงของDesigner แต่คนหลายคนนั้นสามารถซึมทราบถึงความหมายหรือรูปแบบที่Designerสื่อออกมา แต่ถ้าเป็นคนที่ไม่สนใจก็จะไม่รู้ถึงความอัศจรรย์นี้ได้ แม้แ่ต่DesignerกับDesignerด้วยกันเองยังต้องเข้าใจว่าคิดได้อย่างไร ว้าว…ทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้
ต่อไปในอนาคตหนูเป็นคนหนึ่งที่อยากเป็น Designer ชื่อดังคนหนึ่ง และตั้งใจเรียนตอนนี้ให้เต็มที่ ทำให้ดีที่สุด อนาคตอยู่ใกล้แค่เอื้อม มองๆๆๆ เก็บๆๆ คิดๆๆๆๆ ตั้งใจ มั่นใจ และลงมือ สู้ๆ
–สิ่งที่คิดว่าเป็นไปได้มันก็จะเป็นไปได้ สิ่งที่คิดว่าเป็นไปไม่ได้ก็จะเป็นไปไม่ได้ รักในสิ่งที่ทำ และทำในสิ่งที่รัก ทุกปัญหาย่อมมีทางออกเสมอแม้อาจจะต้องใช้เวลาแต่มันก็คุ้มที่จะเสี่ยง แล้วทุกอย่างก็อยู่ในฝ่ามือเราอย่างว่าง่าย — ทุกอย่างมันอยู่ที่ใจ สมอง และฝ่ามือ
ขอบคุงมากเลยค่ะเป็นกระทู้ที่ดีมากๆเลยค่ะ ขอฝากเนื้อฝากตัวไว้อีกสักคนน่ะค่ะ นามิ

Comment by Nami เด็กเทคโนโลยีและนวัตกรรมการออกแบบ ปี1ตรี

มันคือการสื่อสารให้เห็นทั้งหมดทุกอย่างที่เกี่ยวข้องในการดำเนินชีวิต โดยผ่านกระบวนการในการผลิตที่ยาวนานของคนกลุ่มหนึ่ง…จ๊ากกกก

Comment by อีหลุย

คือ..งานที่ต้องเอาใจ เจ้านายสมองตีบ (ดังนั้น เขาจึงจ้างเรา..)

Comment by arkom_122

หวัดดีครับ
พี่-น้องกราฟิกทุกท่านนะครับ
คนส่วนใหญ่คงคิดว่ากราฟิกดีไซน์ เป็นการทำงานออกแบบบนคอมพิวเตอร์ใครก้อทำได้ แค่ไช้โปรแกรมกราฟิกได้ ความจริงแล้วผมว่ามันไม่ไช่เลย
คนออกแบบต้องมีประสบการณ์ต้องมีความรู้ในเรื่องศิลปะ ความรู้เรื่องโปรแกรมกราฟฟิกรวมกันและไม่ไช่ว่าทำๆอย่างเดียวต้องพัฒนาและหาความรู้เพิ่มเติมอยู่ตลอด ส่วนตัวอยากให้มีนักออกแบบกราฟิกที่มีความสามารถเยอะๆๆนะครับ

Comment by AROUSE

คิดว่ามันคืองานที่ มองแล้วใกล้ๆ ภาพเสมือนจริง

Comment by ตระกูล เซี่ยงเซียว (แว่เซียว)

graphic design
graphic : [ADJ] เกี่ยวกับภาพ,
See also: เกี่ยวกับเส้นกราฟ, เกี่ยวกับการเขียน
design : (ดิไซนฺ’) v. ออกแบบ,วางแผน,มุ่งหมาย,คิด,กำหนด,
ประสงค์
เอามารวมก็เป็น graphic design
คือ การออกแบบ การวางแผน การมุ่งหมาย การคิด การกำหนด การประสงค์ ที่เกี่ยวกับภาพ

Comment by apaullo

กราฟิกดีไซน์ คืองานที่ผู้ว่าจ้างดูถูก!! ทำให้โดนกดราคา ด้วยเหตุผลที่ว่า แค่นี้ใครๆ ก็ทำได้ถ้าใช้โปรแกรมเป็น “อ้าว! แล้วจะมาจ้างทำไม?ให้เปลืองเงินอันน้อยนิดนั่น มันก็เปลืองเวลาเราเหมือนกันนะเฟ้ย”

Comment by bohemian

กราฟิกดีไซน์ คือ..
งานที่แค่เอามือไปลากเมาส์ให้เกิดเส้นๆหนึ่งบนกระดาษ
ก็สามารถสื่อสารกับคนทั้งโลกได้..

Comment by happyn

Graphic Design คือ สิ่งที่เรารักสิ่งที่เราตั้งใจที่จะทำ/พัฒนาฝีมือต่อไป และเป็นสิ่งที่ท้าทายกับหน้าที่การงานของเรา สิ่งที่เราจิตนาการให้เกิดรูปร่างรูปทรง นามธรรม รูปธรรม จิตวิญญาณของการเป็นนักออกแบบที่ดี

Comment by chankung

graphic design คือการสร้างสรรค์งานที่ต้องใช้จิตนาการ+ความเป็นจริง+สวยงาม+
ความเข้าใจ+ความสดใหม่ ในการ create ผลงานออกมา……..เหนื่อยจิงๆๆๆ…แต่หนุก!

Comment by pixkabit

คือสิ่งที่เสื้อเหลือง เสื้อแดง จะโยงใยพวกเรา ไปเกี่ยวข้องสังฆกรรมได้ตลอดเวลา

Comment by pc96

เข้าใจมากขึ้นเลย

Comment by ที่พักเชียงใหม่

คือสิ่งที่เกิดจาก จุด หรือ เส้น ที่มีความหมายสามารถอธิบายที่มาทางความคิดได้

Comment by cubicex

: สาร จาก กระบวนการทางความคิด โดย ผู้สร้างสารนั้นๆ ผ่าน สื่อ ที่สามารถมองเห็นได้

Comment by a man in this world

กราฟิกดีไซน์ คือ ผู้ที่สร้างสรรค์ผลงานออกมาในรูปแบบของสื่อต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ทางการสื่อสาร, การใช้สอย, ความพึงพอใจทั้งของตนเองและผู้อื่น โดยมีลักษณะการบีบคั้นความทางคิดในการสร้างสรรค์แตกต่างกันไป ตามสถานที่ สิ่งแวดล้อมและสังคมนั้น ๆ ส่วนใหญ่เน้นการสร้างสรรค์ในเชิงพาณิชย์ ซึ่งปัจจุบันเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายและแทรกซึมไปทั่วทุกสื่อ
มีอิทธิพลครอบคลุมพื้นที่ทั่วโลก

Comment by KiDs

กราฟิกดีไซน์ คือ การออกแบบสิ่งต่างๆบนโลกในมุมมองโลกของมนุษย์ในรูปแบบอันไร้ขีดจำกัดที่อาจไกลโพ้นสุดขอบจักวาล

Comment by Palm

ขอบคุณมากคับ เป็นประโยชน์มากๆ

Comment by game

คือ….งานที่เริ่มต้นยากมากๆ……
แต่เมื่อเสร็จแล้ว……ดูเหมือนง่ายมากๆ เช่นกัน

Comment by arkom_122

คือ…สิ่งที่บอสของฉันให้ฉันหาคนมาให้
เพราะฉะนั้น ขออนุญาตถามเลยนะคะ
มีใครสนใจจะทำงานกราฟฟิคดีไซน์เนอร์ ออกแบบเว็บไซต์ นามบัตร โบว์ชัวร์ เป็นพนักงานประจำของบริษัทบ้าง เงินเดือนดี แล้วแต่ประสบการณ์และความสามารถ สนใจติดต่อได้ ที่ 02-2609541 จันทร์-เสาร์ 9.00-18.00น ค่ะ
ถ้าใครสนใจ หรือมีคนรู้จักกำลังมองหางานนี้ รีบหน่อยนะคะ
ลงประกาศเมื่อ 4/09/2010

Comment by mukkamukka

อ้อ…ลืมไป ก
จากกระทู้ด้านบน ถ้าสนใจให้ติดต่อ มุก นะคะ
ขอบคุณค่ะ

Comment by mukkamukka

กราฟิกดีไซน์คืออะไร?
กราฟิกดีไซน์ คือ จินตนาการจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวเรา และจากสมอง คือความฝันของคนเรา ฝันที่อยากจะให้เป็น สองสิ่งรวมกันสรรสร้าง ออกมาเป็นผลงาน ให้คนได้รู้ว่านี่คือ ตัวเรา

Comment by Tearsze

กราฟิกดีไซน์ คือ กระจกส่องทางความคิด

Comment by 4011

เว็บไซต์ ของ สมาคม ไทยก้า ออน แล้วนะครับทุกคน ลองเข้าไปดูงานที่ผ่านๆมา ในปีนี้ แนะนำว่าสมัครสมาชิกเว็บไว้ รับข่าวสารด้วยก็ดีนะครับ เผื่อมีงานอีกเราจะได้ไปแลกเปลี่ยนทัศนะกันได้ ลองดูตามลิ้งค์นี้นะครับ http://www.thaiga.or.th/index.html

Comment by ศุภมรรษ

มันคืออะรัย ตามจัย ทำดี

Comment by north_sky

Input data signal converted to images.

Comment by Nampueng PKL

การฟฟิกดีไซน์ ในนิยามของผม คือ งานวาดฝัน

Comment by merlin

การใช้ความคิดริิเริ่มเพื่อให้ออกมาซึ่งผลงานของแต่ละบุคคลหรือความคิดสร้างสรรค์ ต่าง ๆ ที่แตกต่างกันของแต่ละบุคคลหรือจินตนาการในการสร้างสรรค์ผลงานเป็นสิ่งแปลกใหม่ คับผม

Comment by แหวนแต่งงาน

สำหรับผมเลยคือการใช้ความคิด ในการสร้างสรรค์ผลงานขึ้นมาอ่ะคับ

Comment by ภาษาเกาหลี

การใช้ความคิดเพื่อก่อให้เกิดผลงานที่ประทับใจคับ

Comment by แหวนแต่งงาน

Graphic Design Is EverytHing EveRybody EverywhEre anD alWays

Comment by unKnowN

Graphic Design คือ การ ตอบสนองทางความคิด ของ ตัวผู้ออกแบบ ส่งผ่าน ถึง ตัวของผู้รับ ได้ อย่างลงตัวและไร้กฏเกนฑ์ทางควา่มคิดมากที่สุดเท่าที่จะสามารถเกิดขึ้นได้ ichi_403b

Comment by Peachchi

การสร้างสรรค์ผลงานในลักษณะความคิด และเป็นผลงานใหม่ ๆ ที่ไม่เหมือนใคร

Comment by ภาษาเกาหลี

สำหรับผมกราฟิกดีไซน์คือ การปล่อยความคิดของตัวเองแทนคำพูด ^^

Comment by Jede

กราฟฟิกดีไซน์ คือ การสร้างน้ำเป็นตัว ดูไม่มีอะไรซับซ้อน แต่ลึกซึ้ง
เข้าใจได้ สัมผัสถึง

Comment by Oh

เหนื่อยน้าาาาาาาาาาาาาาาา อาชีพนี้ หลายคนไม่เข้าใจ เร่งงานอยู่ได้ เห้อ สู้ๆ ค้าทุกท่าน

Comment by joy

เป็นงานศิลปะที่หลงไหลได้ง่าย และคนส่วนใหญ่ จะไม่ค่อยปฏิเสธมัน

Comment by surayut namwong

ถ้าเปรียบอาชีพ นักออกแบบ ก็เหมือนกับพ่อครัว ที่ได้รับวัตถุดิบแตกต่างกันไป มีเครื่องปรุงแตกต่างกันไป มีสภาพของอุปกรณ์แตกต่างกันไป แต่เราจะต้องมีทักษะในการทำ ในการปรุง ใช้ความชำนาญ ใช้จินตาการการ มีการคิดค้นสูตรใหม่ๆ ขึ้นมาเสมอ แล้วรักในสิ่งที่ทำ พ่อครัวก็ต้องกินอาหารที่ตัวเองทำได้ด้วย นักออกแบบ ก็ต้องชอบงานที่ตัวเองออกแบบมาด้วย ดังนั้น ถ้าถามผมว่า นักออกแบบกราฟิค คืออะไร ผมว่าคือคนที่ช่วยผสมผสาน ปรุงแต่ง สร้างสรรค์จุด เส้น สี กราฟิก รูปภาพ ตัวอักษร ต่างๆ ให้ออกมากลมกล่ิอมและอร่อยที่สุด โดยอยู่บนพื้นฐานของการออกแบบที่ดีและถูกต้องที่สำคัญ จำไว้นะครับ “เราคืิอนักออกแบบ ไม่ใช่นักลอกแบบ”

Comment by TaKaloG

อยากเรียนบ้างแต่ไม่รุ้ทำไง กำลังศึกษา ปวส.

Comment by pui

อยากเรียนมากๆครับ แต่ต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อน

Comment by ฟังเพลงออนไลน์ 24 ชั่วโมง

The great Steve Jobs…inspired by Graphic Design.
” Planet Communication “

Comment by Chanrong Vorachat

นักออกแบบกราฟิก Graphic Design ผมนับถือคนเหล่านี้มากเลยครับ

Comment by windy

คิดได้ ทำไม่ได้ ทำได้ คิดไม่ได้ สลับกันไปมา ในแต่ละงาน

Comment by katha

graphic design คือ การนำสารไปสื่อให้ผู้รับสารเข้าใจถึงตัวงาน โดยการใช้รูป ลาย สี หรือ ตัวอักษร โดยไม่มีข้อจำกัดและขอบเขตในความคิดแต่ต้องอยู่บนกรอบของความต้องการ

Comment by joe

Graphic Designer ในความคิดของผมคือ การออกแบบสร้างสรรค์ ที่ออกมาจากความคิดที่สร้างสรรค์+จินตนาการของตัวตนเอง จึงเกิดผลงานขึ้นมา

Comment by Nuster

ในจินตนาการของผม
Graphic Designer คือ การผสมผสานระหว่างจินตนาการ รูปร่าง รูปทรง เส้น สี แสง ฯลฯ โดยผ่านกรรมวิธีต่างๆนาๆ
เพื่อให้ได้มาซึ่งผลที่ต้องการ ^_-

Comment by DesignOHO

เป็นการพัฒนาต่อยอดต่อแขนงออกมาจาก “ช่างศิลป์” ในอดีตครับ แต่เปลี่ยนจากการใช้ “ภู่กัน” มาเป็น ใช้โปรแกรม (คอมฯ เทคโนฯ) สำเร็จรูปแทน

Comment by sarawud

ความคิดเห็นส่วนตัว Graphic Design จริงๆ คือคนที่สร้างงานออกแบบการนำเสนอสิ่งที่เป็นตัวเอง ให้คนทั่วไปได้ดู ได้เห็น แต่บางครั้งเราก็ต้องอยู่ในกรอบเพื่อตอบสนองความต้องการของใครบางคน (ที่จ่ายตัง) แต่อย่างน้อยเราก็ได้ลองทำ ได้สร้างสรรค์งานที่เราชอบ แค่นี้ก็มีความสุขมากแล้ว

Comment by Pudsadee

อยากได้ กราฟฟิก มาอยู่ข้างกาย 1 คนค่ะ
ส่งผลงานมาให้ดูได้ที่ j.rawisada@gmail.com
ขอแบบประจำนะค่ะ

Comment by รวิ

กราฟฟิกดีไซน์ คือ การออกแบบงานสร้างภาพหรือข้อความที่สวยสะดุดตา เพื่อสื่อความหมายให้กับคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่ง.

คอมพิวเตอร์ กราฟฟิกดีไซน์ คือ การออกแบบงานสร้างภาพหรือข้อความที่สวยสะดุดตา เพื่อสื่อความหมายให้กับคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่ง ด้วยคอมพิวเตอร์

กราฟฟิกดีไซน์เนอร์ คือ ผู้ออกแบบสร้างภาพหรือข้อความที่สวยสะดุดตา เพื่อสื่อความหมายให้กับคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่ง.

คอมพิวเตอร์ กราฟฟิกดีไซน์เนอร์ คือ ผู้ออกแบบสร้างภาพหรือข้อความที่สวยสะดุดตา เพื่อสื่อความหมายให้กับคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่งด้วยคอมพิวเตอร์

Comment by Sharif Tarot

บริษัท กำลังต้องการกราฟฟิกดีไซน์ ฝีมือดี ด่วนค่ะ ติดต่อเข้ามาเลยค่ะ
้hr.p@leathermine.com Tel.02-432-4888 ต่อ 155

Comment by ปาริชาต

อันดับแรกเลยนะครับคือผมมีความชอบความรู้สึกว่า การออกแบบไม่จำเป็นต้องเป็นการออกแบบแค่สื่อสิ่งพิมพ์ตัวหนังสือในมุมมองของผมผมเรียนระดับปวช.และกำลังศึกษาปวส. ที่วิทยาลัยพณิชยการเชตุพนสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจแต่การวาดรูปการถ่ายภาพการให้คำบรรยายใต้ภาพรูปที่ถ่ายนั้น ทำให้ผมรู้ว่า การออกแบบ ไม่จำเป็นต้องเขียนหนังสืออย่างเดียว ผมจะมีความชอบ ที่อยาก จะเรียนด้านออกแบบกราฟฟิกดีไซเนอร์ พ่อผมได้เข้ามาอ่านกระทู้นี้ของพวกพี่พี่ ทำให้ผมมีความรู้ความเข้าใจ ในการที่จะเรียนต่อในสาขาในวิชาที่อยากเรียน ผมตั้งเป้าไว้ตั้งแต่ม. 3 แล้วว่า ตั้งแต่เรียนคอมพิวเตอร์มาเนี่ยป. 1 จนถึงปัจจุบันผมไม่เคยตกคอมพิวเตอร์เลยและยิ่งเป็นวิชาเกี่ยวกับกราฟิก adobe เอย photoshop เอย มันทำให้ผมสนุกหายเครียด และเำลิดเพลินไปกับมัน

Comment by patipanmintun

การประกวดงานศิลปะโครงการ “Create Your Original Story” สร้างสรรค์เรื่องราวในแบบของคุณภายใต้ห้วข้อ “Thailand Iconic” เพื่อเลือกเฟ้นหาศิลปินหรือผู้มีใจรักงานศิลปะเพื่อสร้างสรรค์ผลงาน ที่แสดงออกถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทย ผ่านทัศนคติและมุมมองของผู้สมัครและมีเอกลักษณ์ที่ชัดเจนสามารถบ่งบอกถึงความมีตัวตนของผู้เข้าร่วมประกวดและเรื่องราวของศิลปิน สำหรับผู้ที่สนใจ อายุ 18 ปีขึ้นไป อาชีพนักออกแบบอิสระและนักศึกษา

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 พฤษภาคม 2559
หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook : Createyouroriginalstory

สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้แล้วที่ https://www.dropbox.com/s/rtztx5x2tqib87l/Thailand%20Iconic%20Application%20Form.pdf?dl=0

Comment by mooy @^-^@

I’m really enjoying the theme/design of your
blog. Do you ever run into any web browser compatibility issues?

A couple of my blog readers have complained about my blog not working correctly in Explorer but looks great in Firefox.

Do you have any solutions to help fix this issue?

Comment by ถูกใจ แสดงความคิดเห็น
Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s%d bloggers like this: